កណ្ដឹងមាស-201 – វាលស្រីស្រណោះ – កណ្ដឹងមាស- ( សៀវភៅ ប )