កន្សែងសិល្ប៍ម៉ែឱ្យ រស់ សេរីសុទ្ធា, ស៊ីន ស៊ីសាមុត ថាសអប្សារា​ 9084 B