កម្មពុំបានដូចចិន្ដា – នរោត្ដម សីហនុ(សួស សេងវាចា) – audio

ច្រៀងដោយ សួស សេងវាចា

ប្រមូលផ្ដុំដោយ ខ្ចៅ ឃុនសំរ៉ង