កាស្សែតចម្រៀង White Cloud- 74-1 ( ស្រស់!ស្រស់!ស្រស់! )