កាស្សែតចម្រៀង White Cloud- 75-1 ( កម្លោះឡានក្រហម ) A