នឹកតែប្រុសស្នេហ៍ រស់ សេរីសុទ្ធា ថាសច័ន្ទឆាយា 7132 B