រសស្នេហ៍ឧត្ដម ស៊ីន ស៊ីសាមុត​ និង រស់ សេរីសុទ្ធា ថាសវិមានឯករាជ្យ 2957 B