រិទ្ធិសក្ខលាស្រុកកំណើត – ទំនួញនាងលក្ខិណានឹងរិទ្ធសក្ខ – EP – ខាងក្រោយ