សុំស្នេហ៍ព្រះពាយផាត់ ស៊ីន ស៊ីសាមុត និង ប៉ែន រ៉ន ថាសវិមានឯករាជ្យ 2972 B