អាយុមិនអស់មិនស្លាប់ ស៊ីន ស៊ីសាមុត និង រស់ សេរីសុទ្ធា ថាសសាឃូរ៉ា 7807 A