2906 – សែនចុកចាប់ – អាល់ឌីឡា – វិមានឯករាជ្យ (​ ខាងមុខ )