៣០សំនួរនិងចម្លើយស្ដីអំពីប្រវត្តិភាសានិងអក្សរសាស្រ្តបាលី