ក្បួនអទិដ្ឋាន​សំពុតច្ទាទ្ងាឥ្ស​គ្រប់​ត្រៃ​ចីវរ​គ្រឿង​បរិក្ខា​ទាំងពួង