សេចក្ដីអនុញ្ញាត

5000-years-authorize
authorization