bak mat cho ti kak ning mo ha ak pi thorm song dey ka

បរមត្ថជោតិកៈ និង មហាអភិធម្មត្ថសង្គហដីកា បរិច្ឆេទទី ៥ ភាគ ២ ក្បាលទី ១ ព.ស. ២៥៤៩ គ.ស. ២០០៥