បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា សម័យអាណាព្យាបាលបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៥