ព្រះត្រៃបិដកបាលី​និងសេចក្តីប្រែជាភាសាខ្មែរអភធម្មបិដកបដ្ឋានតតយភាគ៩៦