បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-មហាវិភង្គ បឋមភាគ វេរញ្ជកណ្ឌ និង បារាជិកកណ្ឌ១