បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-មហាវិភង្គ ចតុត្ថភាគ និង ភិក្ខុនីវិភង្គ បច្ចេកភាគ៤