បណ្ឌិត ជ័យ នន្ទ អ្នកប្រាជ្ញសប្បុរសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា និងជា អ្នកនិពន្ធសិលាចារឹក សតវត្សទី១៨