ប្រវត្តិព្រះសរីរិកធាតុ ប្រវត្តិព្រះសមណគោតម ប្រវត្តិអសីតិសាវក៨០អង្គ