ប្រទេសកម្ពុជា ៖ ការកែលំអសេវាសាធារណៈ តាមរយៈការកែលំអការបែងចែកធនធាន និង កំណែទំរង់ស្ថាប័ន