Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៧-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស បឋមភាគ៦៧

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៦-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស តតិយភាគ៦៦

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៥-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស ទុតិយភាគ៦៥

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៤-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស បឋមភាគ៦៤

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៣-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក ទ្វាទសមភាគ៦៣

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦២-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក ឯកាទសមភាគ៦២

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦១-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក ទសមភាគ៦១

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦០-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក នវមភាគ៦០

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៩-ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក អដ្ឋមភាគ៥៩

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៨-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក សត្តមភាគ៥៨

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៧-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ថេរគាថា ថេរីគាថា ឆដ្ឋភាគ៥៧

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៦-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បេតវត្ថុ ថេរគាថា បញ្ចមភាគ៥៦