Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៥-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ វិមានវត្ថុ ចតុត្ថភាគ៥៥

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៤-ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត តតិយភាគ៥៤

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៣-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ឥតិវុត្តកៈ ទុតិយភាគ៥៣

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥២-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកបាឋ, ធម្មបទគាថា, ឧទាន បឋមភាគ៥២

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥១-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត ទ្វាទសមភាគ៥១

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥០-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត ឯកាទសមភាគ៥០

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៩-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ នវកនិបាត ទសមភាគ៤៩

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៨-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ អដ្ឋកនិបាត នវមភាគ៤៨

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៧-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ សត្តកនិបាត អដ្ឋមភាគ៤៧

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៦-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ឆក្កនិបាត សត្តមភាគ៤៦

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៥-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត ឆដ្ឋភាគ៤៥

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៤-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត បញ្ចមភាគ៤៤