Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៣-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ចតុក្កនិបាត ចតុត្ថភាគ៤៣

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤២-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ចតុក្កនិបាត តតិយភាគ៤២

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤១-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ តកនិបាត ទុតិយភាគ៤១

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤០-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ឯក-ទុកនិបាត បឋមភាគ៤០

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៩-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ​ មហាវារវគ្គ ឯកាទសមភាគ៣៩

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៨-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ​ មហាវារវគ្គ ទសមភាគ៣៨

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៧-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ​ មហាវារវគ្គ នវមភាគ​៣៧

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៦-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ សឡាយតនវគ្គ អដ្ឋមភាគ៣៦

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៥-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ សឡាយតនវគ្គ សត្តមភាគ៣៥

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៤-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ ឆដ្ឋភាគ៣៤

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៣-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ បញ្ចមភាគ៣៣

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣១-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ និទានវគ្គ តតិយភាគ៣១