Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣០-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ សគាថវគ្គ ទុតិយភាគ៣០

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៩-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ សគាថវគ្គ បឋមភាគ២៩

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៨-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសក នវមភាគ២៨

svay-ler-reung-knhom

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៧-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសក អដ្ឋមភាគ២៧

yk-1070-phreah-try-bey-dok-v3-014

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៦-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសក សត្តមភាគ២៦

yk-1070-phreah-try-bey-dok-v3-014

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៥-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក ឆដ្ឋភាគ២៥

yk-1070-phreah-try-bey-dok-v3-014

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៤-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ បញ្ចមភាគ២៤

yk-1070-phreah-try-bey-dok-v3-014

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៣-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក ចតុត្ថភាគ២៣

yk-1070-phreah-try-bey-dok-v3-014

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២២-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មួលបណ្ណាសក តតិយភាគ២២

yk-1070-phreah-try-bey-dok-v3-014

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២១-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មួលបណ្ណាសក ទុតិយភាគ២១

yk-1070-phreah-try-bey-dok-v3-014

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២០-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មួលបណ្ណាសក បឋមភាគ២០

yk-1070-phreah-try-bey-dok-v3-014

eBook

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១៩-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ បាដិកវគ្គ ឆដ្ឋភាគ១៩