Category Archives: eSastra

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

គម្ពីរធាតុកថា ទី ១៤៩ ខ្សែទី ១

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ២១

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ២០

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១៩

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១៨

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១៧

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១៦

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១៥

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១៤

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១៣

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១២

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១១