Category Archives: eSastra

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

គម្ពីរអភិធម្មបិដកបដ្ឋាន សត្តមភាគទី ១០០ មាន ១០ ខ្សែ (ខ្សែទី ៦)

គម្ពីរអភិធម្មបិដកបដ្ឋាន សត្តមភាគទី ១០០ មាន ១០ ខ្សែ (ខ្សែទី ៥)

គម្ពីរអភិធម្មបិដកបដ្ឋាន សត្តមភាគទី ១០០ មាន ១០ ខ្សែ (ខ្សែទី ៤)

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ១០

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ៩

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ៨

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ៧

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ៦

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ៥

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ៤

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ៣

គម្ពីរព្រះមហាវគ្គ ទី ៧ ខ្សែទី ២