Category Archives: Kampuchea soriya

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

សមាធិពលទី៤ ពោធិបក្ខិយធម៏ទី២១​ និងសមាធិពលទី៥ ពោធិបក្ខិយធម៏ទី២២

កម្ពុជាសុរិយា ឆ្នាំ១៩៧១ ខែធ្នូ លេខ១២

កម្ពុជាសុរិយា ឆ្នាំ១៩៧១ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១

កម្ពុជាសុរិយា ឆ្នាំ១៩៧១ ខែតុលា លេខ១០

កម្ពុជាសុរិយា ឆ្នាំ១៩៧១ ខែកញ្ញា លេខ៩

កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ១៩៦៩ ខែធ្នូ លេខ១២ ភាគ៣

កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ១៩៦៩ ខែវិច្ឆិការ លេខ១១ ភាគ៣

កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ១៩៦៩ ខែតុលា លេខ១០​ ភាគ៣

កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ១៩៦៩ ខែកញ្ញា លេខ៩​ ភាគ៣

កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ១៩៦៩ ខែសីហា លេខ៨​ ភាគ២

កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ១៩៦៩ ខែកក្កដា លេខ៧​ ភាគ២

កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ១៩៦៩ ខែមិថុនា លេខ៦​ ភាគ២