Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-បរិវារ បឋមភាគ និង ទុតិយភាគ៨

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-ចុល្លវគ្គ ទុតិយភាគ៧

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-មហាវិភង្គ ទុតិយភាគ អនិយតកណ្ឌ និស្សគ្គិយកណ្ឌ និង បាចិត្តិយកណ្ឌ៣

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-មហាវិភង្គ បឋមភាគ វេរញ្ជកណ្ឌ និង តេរសកណ្ឌ២

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-មហាវិភង្គ បឋមភាគ វេរញ្ជកណ្ឌ និង បារាជិកកណ្ឌ១

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៩៦-អភិធម្មបិដក បដ្ឋាន តតិយភាគ៩៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៩៥-អភិធម្មបិដក បដ្ឋាន ទុតិយភាគ៩៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៩៤-អភិធម្មបិដក បដ្ឋាន បឋមភាគ៩៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៩៣-អភិធម្មបិដក យមក សត្តមភាគ៩៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៩២-អភិធម្មបិដក យមក ឆដ្ឋភាគ៩២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៩១-អភិធម្មបិដក យមក បញ្ចមភាគ៩១