Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៩០-អភិធម្មបិដក យមក ចតុត្ថភាគ៩០

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨៩-អភិធម្មបិដក យមក តតិយភាគ៨៩

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨៨-អភិធម្មបិដក យមក ទុតិយភាគ៨៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨៦-អភិធម្មបិដក កថាវត្ថុ តតិយភាគ៨៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨៧-អភិធម្មបិដក យមក បឋមភាគ៨៧

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨៥-អភិធម្មបិដក កថាវត្ថុ ទុតិយភាគ៨៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨៤-អភិធម្មបិដក កថាវត្ថុ បឋមភាគ៨៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨៣-អភិធម្មបិដក ធាតុកថា បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ៨៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨២-អភិធម្មបិដក វភង្គ តតិយភាគ៨២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨១-អភិធម្មបិដក វភង្គ ទុតិយភាគ៨១

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨០- អភិធម្មបិដក វភង្គ បឋមភាគ៨០

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧៩-អភិធម្មបិដក ធម្មសង្គណិ ទុតិយភាគ៧៩