Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧៨-អភិធម្មបិដក ធម្មសង្គណិ បឋមភាគ៧៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧៧-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ពុទ្ធវំសៈ ចរិយាបិដក៧៧

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧៦-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន បញ្ចមភាគ៧៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧៥-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន ចតុត្ថភាគ៧៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧៤-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន តតិយភាគ៧៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧៣-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន ទុតិយភាគ៧៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧២-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន បឋមភាគ៧២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧០-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្តិទាមគ្គ ទុតិយភាគ៧០

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៩-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្តិទាមគ្គ បឋមភាគ៦៩

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៨-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស បឋមភាគ៦៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៧-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស បឋមភាគ៦៧

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៦-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស តតិយភាគ៦៦