Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៥-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស ទុតិយភាគ៦៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៤-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស បឋមភាគ៦៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦៣-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក ទ្វាទសមភាគ៦៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦២-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក ឯកាទសមភាគ៦២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦១-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក ទសមភាគ៦១

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦០-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក នវមភាគ៦០

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៩-ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក អដ្ឋមភាគ៥៩

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៨-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក សត្តមភាគ៥៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៧-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ថេរគាថា ថេរីគាថា ឆដ្ឋភាគ៥៧

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៦-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បេតវត្ថុ ថេរគាថា បញ្ចមភាគ៥៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៥-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ វិមានវត្ថុ ចតុត្ថភាគ៥៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៤-ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត តតិយភាគ៥៤