Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥៣-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ឥតិវុត្តកៈ ទុតិយភាគ៥៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥២-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកបាឋ, ធម្មបទគាថា, ឧទាន បឋមភាគ៥២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥១-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត ទ្វាទសមភាគ៥១

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៨-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ អដ្ឋកនិបាត នវមភាគ៤៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៦-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ឆក្កនិបាត សត្តមភាគ៤៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៧-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ សត្តកនិបាត អដ្ឋមភាគ៤៧

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៥-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត ឆដ្ឋភាគ៤៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៤-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត បញ្ចមភាគ៤៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៣-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ចតុក្កនិបាត ចតុត្ថភាគ៤៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤២-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ចតុក្កនិបាត តតិយភាគ៤២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤១-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ តកនិបាត ទុតិយភាគ៤១

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤០-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ឯក-ទុកនិបាត បឋមភាគ៤០