Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៩-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ​ មហាវារវគ្គ ឯកាទសមភាគ៣៩

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៨-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ​ មហាវារវគ្គ ទសមភាគ៣៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៧-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ​ មហាវារវគ្គ នវមភាគ​៣៧

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៦-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ សឡាយតនវគ្គ អដ្ឋមភាគ៣៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៥-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ សឡាយតនវគ្គ សត្តមភាគ៣៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥០-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត ឯកាទសមភាគ៥០

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤៩-សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ នវកនិបាត ទសមភាគ៤៩

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៦-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសក សត្តមភាគ២៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៥-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក ឆដ្ឋភាគ២៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៤-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ ឆដ្ឋភាគ៣៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣៣-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ បញ្ចមភាគ៣៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣១-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ និទានវគ្គ តតិយភាគ៣១