Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣០-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ សគាថវគ្គ ទុតិយភាគ៣០

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៩-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តិនិកាយ សគាថវគ្គ បឋមភាគ២៩

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៨-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសក នវមភាគ២៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៧-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសក អដ្ឋមភាគ២៧

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៤-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ បញ្ចមភាគ២៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២៣-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក ចតុត្ថភាគ២៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២២-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មួលបណ្ណាសក តតិយភាគ២២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២១-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មួលបណ្ណាសក ទុតិយភាគ២១

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២០-សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មួលបណ្ណាសក បឋមភាគ២០

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១៩-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ បាដិកវគ្គ ឆដ្ឋភាគ១៩

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១៨-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ បញ្ចមភាគ បាដិកវគ្គ១៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១៧-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ ចតុត្ថភាគ មហាវគ្គ១៧