Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១៦-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ តតិយភាគ មហាវគ្គ១៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១៥-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ ទុតិយភាគ សីលក្ខន្ធវគ្គ១៥

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១៣- វិន័យបិដក បរិវារ ទុតិយភាគ១៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១៤-សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ បឋមភាគ សីលក្ខន្ធវគ្គ១៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១២-វិន័យបិដក បរិវារ បឋមភាគ១២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១១-វិន័យបិដក ចុល្លវគ្គ តតិយភាគ១១

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១០- វិន័យបិដក ចុល្លវគ្គ ទុតិយភាគ១០

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៩-វិន័យបិដក ចុល្លវគ្គ បឋមភាគ៩

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៨-វិន័យបិដក មហាវគ្គ តតិយភាគ៨

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧-វិន័យបិដក មហាវគ្គ ទុតិយភាគ៧

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៦- វិន័យបិដក មហាវគ្គ បឋមភាគ៦

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥-វិន័យបិដក ភក្ខុនិវិភង្គ បច្ចេកភាគ៥