Category Archives: Preah Trai Bey Dok

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៤-វិន័យបិដក មហាវិភង្គ ចតុត្ថភាគ៤

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៣-វិន័យបិដក មហាវិភង្គ តតិយភាគ៣

ព្រះត្រៃបិដកភាគ២-វិន័យបិដក មហាវិភង្គ ទុតិយភាគ២

ព្រះត្រៃបិដកភាគ១-ន័យបិដក មហាវិភង្គ បឋមភាគ១

ព្រះត្រៃបិដកភាគ៧១-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្តិទាមគ្គ តតិយភាគ៧១

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-មហាវគ្គ តតិយភាគ​ និង​ ចុល្លវគ្គ បឋមភាគ៦

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-មហាវគ្គ បឋមភាគ ទុតិយភាគ៥

បិដករួមអដ្ឋកថា (ថ្មី)-មហាវិភង្គ ចតុត្ថភាគ និង ភិក្ខុនីវិភង្គ បច្ចេកភាគ៤