Category Archives: Sastra Covers

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-104-+-75-small

គម្ពីរអភិធម្មបិដកបដ្ឋានឯកាទសមភាគទី ១០៤ មាន ៨ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ អបទានចតុត្ថភាគទី ៧៥ មាន ៧ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-52-+-67-small

គម្ពីរខុទ្ទកនិកាយខុទ្ទកបាឋធម្មបទ គាថាឧទាន បឋមភាគភាគទី ៥២ មាន ៦ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេសបឋមភាគទី ៦៧ មាន ៨ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-32-+-22-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយនិទានវគ្គចតុត្ថ ភាគទី ៣២ មាន ៥ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកតតិយ ភាគទី ២២ មាន ៩ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-30-+-20-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយសគាថវគ្គទុតិយ ភាគទី ៣០ មាន ៥ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកបឋម ភាគទី ២០ មាន ១០ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-17-+-18-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកទីឃនិកាយតតិយភាគមហាវគ្គទី ១៧ មាន ៧ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកទីឃនិកាយបាដិកវគ្គបញ្ចម ភាគទី ១៨ មាន ៦ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-much-chheum-ni-kay-pheak-ti-24-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកបញ្ចមភាគទី ២៤ មាន ១១ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-khuteakak-ni-kay-pheak-ti-70-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ភិទាមគ្គទុតិយភាគទី ៧០ មាន ៩ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-khuteakak-ni-kay-pheak-ti-54-+-59-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតតតិយភាគទី ៥៤ មាន ៥ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតកអដ្ឋមភាគទី ៥៩ មាន ៤ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-khuteakak-ni-kay-chea-dork-ti-62-+-69-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតក ឯកាទសមភាគទី ៦២ មាន ៤ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិ ទាមគ្គបឋមភាគទី ៦៩ មាន ៨ ខ្សែ

kumpi-suthanorn-bei-dork-26-+-29-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកសត្តម ភាគទី ២៦ មាន ៩ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយសគាថវគ្គបឋម ភាគទី ២៩ មាន ៥ ខ្សែ

kumpi-sutaknorn-bei-dork-mach-chheum-ni-kay-ob-pak-ri-ban-na-pheak-it-27-+-22-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកអដ្ឋម ភាគទី ២៧ មាន ៤ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាកនវម ភាគទី ២៨ មាន ៧ ខ្សែ

kumpi-sutaknorn-bei-dork-khuteakak-ni-kay-pheak-ti-56-71

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបេតវត្ថុថេរគាថាបញ្ចមភាគទី ៥៦ មាន ៤ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមគតតិយភាគទី ៧១ មាន ៨ ខ្សែ