ចរន្តអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ចាប់ពីសម័យមុនគ្រិស្តសករាជ រហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន