ជំនួយស្មារតី កម្រងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា