អីក៏មុខក្រាស់ម្លេះ

ច្រៀងដោយ លោក យស អូឡារាំង និង រស់ សេរីសុទ្ធា

ប្រមូលផ្តុំដោយ ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង