ការបោះឆ្នោតសេរី និងយុត្តិធម៌ ច្បាប់អន្តរជាតិ និងការប្រតិបត្តិតាមអន្តរជាតិ