ការពង្រីកសកម្មភាពរ៉ែ និងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី