ការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជនបទ