ការស្ទង់មតិជាតិ អំពីអាកប្បកិរិយារបស់សាធារណជន ចំពោះអំពើពុករលួយ