កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីអំពី សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ