កម្ពុជាៈ ការសិក្សាពីសមាហរ័ណកម្ម និងការប្រកួតប្រជែង