កំលោះទាំងបី

ច្រៀងដោយ យស អូឡារាំង ស៊ិន ស៊ីសាមុត និង មាស សាម៉ន

ប្រមូលផ្តុំដោយ ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង