ការកែលំអសេវាសាធារណៈតាមរយៈការកែលំអការបែងចែកធនធាន និងកំណែទំរង់ស្ថាប័ន